Algemene Voorwaarden2023-08-18T15:45:29+02:00

Leveringsvoorwaarden E-Partners

Artikel 1 Algemeen
1.1 Bij de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. E-Partners: is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
b. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, coöperatie, instelling,
organisatie of bedrijf die een overeenkomst met E-Partners sluit inzake de koop
en eventuele installatie van het product.
c. Product: zonnepanelen en zonnecollectoren, laadunits en Airconditioning apparatuur in de ruimste zin van het woord inclusief onder andere (maar niet
gelimiteerd tot) omvormers, laadregelaars, accu’s, bekabeling, montagemateriaal, CV
ketels, boilers, besturingen, pompen, montage en installatiematerialen, zoals
gespecificeerd in de Overeenkomst.
d. Overeenkomst: overeenkomst dan wel een getekende offerte tussen E-Partners en de Koper waarin de koop van het product wordt gespecificeerd, en de
eventuele installatie ervan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
aanbiedingen en Overeenkomsten van E-Partners

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van E-Partners zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door E-Partners aan
Koper toegezonden Overeenkomst schriftelijk ( post, mail, fax ) bevestigd is door Koper.

Artikel 3 Prijs
3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en
Overeenkomst vermelde prijzen vast.
3.2 Meerwerk zal achteraf in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 50,- (incl.
BTW).

Artikel 4 Levering en eigendomsoverdracht
4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij E-Partners een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden nastreeft nadat E-Partners de Overeenkomst is aangegaan.

4.2 E-Partners zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en de eventuele installatie.

4.3 Indien E-Partners niet tijdig levert, zal Koper E-Partners in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij volledige betaling.

4.5 Na levering blijft E-Partners eigenaar van geleverde zaken zolang Koper:
a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
Overeenkomst of andere gelijksoortige Overeenkomsten;
b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige Overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovenstaande Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze
buiten zijn normale bedrijfsuitvoering niet bezwaren.

4.7 Nadat E-Partners zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat E-Partners toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden
en stelt E-Partners in de gelegenheid de zaken te kunnen verwijderen.

4.8 Als E-Partners geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan E-Partners te verpanden.

Artikel 5 Betaling
5.1 Alle bedragen die Koper aan E-Partners verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt E-Partners aan Koper in rekening door middel van een factuur.

5.2 Koper ontvangt een factuur voor de eerste betalingstermijn van 70% van het totale
bedrag na de opdrachtverstrekking, een factuur voor de tweede betalingstermijn van
30% van het totale bedrag na levering van het product tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen vijf (5) dagen na dagtekening.

Artikel 6 Installatie

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning, bedrijfspand, of andere locatie, tenzij Koper met E-Partners is overeengekomen dat E-Partners het Product zal (doen) installeren en/of aansluiten.
6.2 Koper is jegens E-Partners verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen E-Partners en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor
het installeren, het aansluiten en het juist functioneren van het Product, welke, indien
van toepassing, tijdig door E-Partners aan koper kenbaar zullen worden gemaakt

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van E-Partners of een
door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd
dient te worden.

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest of andere schadelijke
stoffen aanwezig zijn.

6.5 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat niet aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden
voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper.
6.6 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg
van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en
gebreken aan de (on) roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7 Garantie Zon p.v.
7.1 E-Partners geeft een door de producent(en) van zonnepanelen afgegeven
productgarantie door aan Koper. De garantietermijn zal in de offerte worden
vermeld.

7.2 E-Partners geeft een door de producent(en) van zonnepanelen afgegeven
garantie af voor het intrinsiek vermogen van een paneel als functie van de tijd. De
afgegeven vermogens zullen in de offerte worden gespecificeerd.

7.3 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee (2) weken na openbaring van
het gebrek gemeld worden aan E-Partners

7.4 E-Partners zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek
herstellen óf het Product vervangen.
7.5 Aan deze overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de
stroomopbrengst. Wij verwijzen hiervoor naar de voorwaarden van de producent(en).

Artikel 8 Garantie Zon thermisch
8.1 E-Partners garandeert de goede werking van de door haar geleverde Zon
thermische Producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van twee
(2) jaar na levering van het Product. Productgaranties worden per product of
productgroep in offertes vastgelegd.

8.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee (2) weken na openbaring van
het gebrek gemeld worden aan E-Partners

8.3 E-Partners zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek
herstellen óf het Product vervangen.

8.4 Aan deze overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de
opbrengst. Wij verwijzen hiervoor naar de voorwaarden van de producent(en).

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 E-Partners is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze
tekortkomingen aan haar toegekend kunnen worden.
9.2 De aansprakelijkheid van E-Partners ten opzichte van de Koper is beperkt tot de
schade waarvoor en voor zover E-Partners overeenkomstig dwingendrechtelijke
bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade)
en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. E-Partners is niet aansprakelijk voor
de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met
name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.

9.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het constateren
van de schade, aan E-Partners gemeld te worden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd
aan een bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 E-Partners heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen zullen in werking treden één maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden
niet voor reeds bestaande Overeenkomsten.

Ga naar de bovenkant